Your address will show here +12 34 56 78
PROSÍME rodiče školních dětí o pozorné přečtení školního řádu a pravidel hodnocení. Děkujeme.Pravidla hodnoceni_ČŠMŠkolní řádRodiče školních dětí zašlou elektronicky vyplněný EVIDENČNÍ LIST ŽÁKA: evidencni-list-csmJAK PRACUJEME V ČESKÉ ŠKOLE, ČÍM JE NAŠE ŠKOLA JINÁ?Česká škola Madrid zaměřena na rozvoj českého jazyka jako nástroje komunikace dětí vyrůstajích v prostředí, kde jedním z komunikačních jazyků je právě čeština. Naším cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah k českému jazyku a chápaly jej jako vstupní bránu do jiné kultury a historie, jejíž jsou součástí a jež tvoří část identity každého z nich.V současné době navštěvuje naši školu více než 40 dětí ve věku od 18 měsíců do 15 let. Dvě desítky žáků z celkového počtu jsou ve školním věku.Od školního roku 2016/2017 naše škola působí jako 7. poskytovatel vzdělávání v zahraničí, a to díky podpisu smlouvy s MŠMT ČR, které nám v srpnu 2015 schválilo vlastni ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT (ŠVP), vypracovaný v souladu s RVP ZV (Rámcově vzdělávací program základního vzdělávání). Naši žáci tak dostanou poprvé ve školním roce 2016-2017 OSVĚDČENÍ  po 1. pololetí a na konci školního roku. Osvědčení má stejnou hodnotu jako vysvědčení ve škole v České republice. Žáci již nebudou muset ke zkouškám do kmenových škol v ČR.ŠVP je k nahlédnutí během výuky v ČŠM nebo na následující webové stránce:http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/seznam-poskytovatelu-vzdelavani-v-zahranici-s-nimiz-jeŠVP ČŠM se ztotožňuje s cíly uvedenými v RVP ZV (převzato ze ŠVP):umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učenípodněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémůvést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikacirozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhýchpřipravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnostivytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k příroděučit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědnývést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmipomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaciKromě cílů uvedených v RVP ZV pěstuje program ČŠM návyky, které vedou k převzetí iniciativy a zodpovědnosti za vlastní učení a využívání jazyka ke komunikaci, vlastní tvorbě a aktivní účasti na vzdělávání.Podpis smlouvy s MŠMT přinesl do chodu ČŠM několik významných změn. Jak už jsme uvedli, školáci, kteří splní podmínky vzdělávání (docházka do školy, plnění domácích úkolů.atd.) od nás dostanou v 1. pololetí a na konci školního roku osvědčení. PRAVIDLA HODNOCENÍ si, prosíme, pozorně přečtěte. Pravidla hodnoceni_ ČŠM Tato „Pravidla” jsou součástí ŠKOLNÍHO ŘÁDU, platného od 1. září 2016.  Taktéž prosíme o pozorné přečtení. Školní řádŠkolní/ základní vzdělávání navazuje na předškolní program a na jazykovou výchovu v rodině. Celkově odpovídá pojetí stanovenému v RVP ZV (Ramcově vzdělávací program zakladního vzdělání). Specifikum programu ČŠM spočívá v tom, že využívá španělských základů vzdělání, návyků dětí a principů místního vzdělávacího systému.Výuka školních dětí probíhá každou sobotu ve 4 vyučovacích hodinách po 45 minutách, tj. ve dvou 90 minutových blocích.Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen do výuky od 1. třídy, od 4. třídy bude doplněn vzdělávacími oblastmi Člověk a příroda, Člověk a společnost.  Vzhledem k tomu, že obsah těchto vzdělávacích oblastí je také vyučován na španělské základní škole, kterou žák navštěvuje, jejich obsah budeme orientovat především na českou historií, zeměpis a společností. Výuka je rozšířena realizací mimoškolních aktivit souvisejících s obsahem učiva.Čas výuky: každou sobotu od 10:00 do 13:15 v IberiodiomasUKÁZKOVÁ HODINA: 10€