actividades, galerie

Českou školu Madrid navštívil robot Pepper, kterého děti naučily česky, on s nimi na oplátku tančil.

Česká škola Madrid oslavila Mezinárodní den dětí naučnými i sportovními hrami. Celá akce se konala během dopoledne 2. 6. 2019, přičemž byla věnována žákům české školy a jejich kamarádům. Tématem letošního ročníku dětského dne bylo propojení pokroku techniky a jeho dopadu na životní prostředí. Děti tak v průběhu dopoledne plnily úkoly týkající se recyklace, vesmíru a robotiky.  V parku před školou na ně čekala Sluneční soustava, třídění odpadu nebo lovení plastu z oceánu. Po splnění osmi venkovních aktivit se i s rodiči přesunuli do školní třídy, kde si mohli vytvořit vlastního robota z recyklovaného materiálu. Největší odměnou pro děti bylo setkání s robotem Pepper, se kterým si mohly povídat i tancovat.

Roboty Pepper a NAO zprostředkoval České škole Madrid Alejandro Villar, kterému škola vděčí za velký podíl na úspěchu celé akce, pracovník MSL robotics. MSL Robotics je úspěšná španělská firma zabývající se programováním robotů na světové úrovni. Jejich robot Pepper je jeden z nejpokrokovějších robotů a jeho přítomnost na akcích je jedinečným a pro všechny účastníky nezapomenutelným zážitkem.

Za úspěch akce česká škola vděčí také Colegio Amanecer, které poskytlo vhodný prostor pro robota a jeho doprovod. Všichni zúčastnění, rodiče i děti, odcházeli s nadšením a spokojenými úsměvy na tváři díky aktivně strávenému dopoledni v česky mluvícím prostředí.

Za tým České školy Madrid Kristýna Jonová

Pokud uvažujete o technologickém oživení Vaši slavnosti/ firemní akce, více informací najdete na: www.mslrobotics.es

0

actividades, galerie

Jan Ámos Komenský, známý také jako Učitel národů, šířil své myšlenky i v Madridu. Česká škola Madrid připravila výstavu ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského.

Výstava s názvem Odkaz J. A. Komenského: vzdělání pro všechny, která proběhla v termínu 6.5.-26.5. 2019, byla věnována životu a dílu tohoto českého velikána. Seznámila žáky České školy Madrid, jejich rodiče, ale také žáky Colegia Amanecer s důležitým přínosem jeho práce pro tehdejší i dnešní evropskou společnost. Zvláště pro žáky druhého stupně zdejší španělské školy uspořádala Česká škola Madrid komentovanou prohlídku v anglickém jazyce. Výstava byla podpořena také pracovními listy, které návštěvníkům pomohly s orientací v textu a byly zaměřeny na důležité milníky v životě J. A. Komenského.

Jelikož byla výstava provedena ve dvojjazyčné variantě, české a anglické, našla si široké spektrum návštěvníků, kteří si se zájmem přišli přečíst známé i nové informace o tomto českém mysliteli, filozofovi a spisovateli. Výstavu navštívili v rámci výuky, kromě českých dětí a jejich rodičů, také žáci druhého stupně Colegio Amanecer.

Česká škola Madrid je ráda, že mohla přivézt Jana Ámose Komenského do Madridu, opět tak přiblížit českou kulturu a seznámit Španělsko s Čechem, který měl vliv na vývoj velké části Evropy 17. století.

0

actividades, galerie

V sobotu 11. 5. 2019 se v prostorách České školy Madrid konala logopedická přednáška pod vedením logopedky Mgr. Nikoly Machalové, učitelky České školy Madrid.

V Madridu ojedinělá příležitost pro česky mluvící rodiče se konala v průběhu sobotní výuky. Přednáška byla zaměřena na problematiku bilingvismu a bilingvního prostředí, ve kterém se žáci pohybují, čímž se toto téma stává pro rodiče velmi atraktivním a žádoucím. Kromě teorie měli rodiče možnost podělit se o své zkušenosti a získat oborný názor v přímé reakci, mohli se poradit s ostatními rodiči a sdílet své zážitky.

Logopedická přednáška spojená s besedou byla velmi zajímavá a obohacující pro všechny zúčastněné. Příjemně strávená sobota byla první svého druhu v České škola Madrid, ale doufejme, že ne poslední.

Za tým České školy Madrid Kristýna Jonová

0

actividades, galerie

Žáci České školy Madrid prožili pohádkovou noc plnou zábavy a dobrodružství.

Akce Noc s Andersenem již dávno není omezena pouze na území České republiky, stala se z ní událost týkající se českých organizací po celém světě, a tak není divu, že se letošního ročníku zúčastnila také Česká škola Madrid. V noci 30.3. – 31.3. 2019 proběhla česko-španělská Noc s Andersenem. Letos poprvé, díky vstřícnosti Colegia Amanecer, měly děti možnost spát v opravdové školní knihovně, kde zažily krásný program. Zúčastnilo se celkem 17 dětí a 7 dospělých z řad učitelek.

Noc s Andersenem je jednou z akcí, která každoročně spojuje Českou republiku s českými institucemi po celém světě. Dnešní svět dětem nabízí nespočet lákadel, ať už v podobě televize nebo počítačových her, a klasická kniha s nimi jen těžce soupeří, natožpak kniha v češtině. Čtení rozvíjí dětskou představivost, slovní zásobu a provází děti v kouzelných světech. Cílem Andersenovy noci je předvést dětem, že čtení je dobrodružství, kterého se můžou zúčastnit všichni.

Tématem letošní Noci byly pohádky známé – neznámé. Česká škola Madrid se tohoto zadání zhostila s velkým nadšením a představila svým žákům Andersenovy pohádky tak, jak je opravdu ještě neznali. Děti v průběhu večera zdramatizovaly vybrané pohádky a představily je tak svým kamarádům v novém světle, přičemž se sami „herci“ stali také režiséry a kritiky. Po úspěšném představení se odvážní nocležníci zúčastnili stezky odvahy, která je provedla temnými chodbami školy a odměnou jim byly pohádkové omalovánky. Druhý den ráno, po společné snídani, si pro děti začali přicházet rodiče, nejdříve ale byli všichni zúčastnění odměněni pamětními průkazy o absolvování Noci s Andersenem 2019.

Celá noc proběhla v pohádkovém, trochu tajemném duchu a děti měly možnost seznámit se s literárními díly z jiné perspektivy než běžní čtenáři. Tato zkušenost byla zajisté velmi zábavná, neméně naučná a všichni se už těší, co je čeká v příštím roce.

Za tým České školy Madrid Kristýna Jonová

0

actividades, galerie

Sobotní podvečer s velikonoční výtvarnou dílnou se proměnil na začínající mezinárodní tradici.

Velikonoce jsou již za dveřmi a Česká škola Madrid nenechala žádný prostor pro meškání příprav. V sobotu 30. března 2019 proběhla, s velkým úspěchem, velikonoční výtvarná dílna a je jisté, že na tuto akci děti nezapomenou.

Program byl zahájen přivítáním všech přítomných rodičů a dětí na chodbách Colegio Amanecer, v jehož třídě celá dílná probíhala. Tentokrát, vůbec poprvé, se při oslavách Velikonoc setkali nejen čeští krajané žijící v Madridu, ale pozvání přijaly také španělské děti navštěvující Colegio Amanecer. Díky šikovným učitelkám, rodičům a dětem vznikla dílna s několika stanovišti představujícími české velikonoční tradice a zvyky. Návštěvníci měli možnost vyrobit si papírového velikonočního beránka, kuřátka, květináč s prvním jarním osivem, blahopřání, zkusit si uplést pomlázku a velký zájem byl o barvení kraslic.

Celý podvečer provonělo velikonoční občerstvení v podobě beránka či mazance, které připravily české maminky a ocenili je jak děti, tak rodiče. Tato česko-španělská zkušenost výtvarné dílny sklidila velký úspěch a příjemně strávený čas byl obohacující pro obě strany. České škole se bezesporu povedlo rozšířit české tradice a kulturu ve Španělsku.

Za tým České Školy Madrid

Kristýna Jonová

0

actividades, galerie
Česká škola Madrid přivítala Divadélko Romaneto, které přivezlo potřebnou dávku kultury v českém jazyce. V neděli 24.2. 2019 si žáci, rodiče a všichni příznivci České republiky užili program plný zábavy a her. Do České školy Madrid opět zavítalo Divadélko Romaneto, které přijelo z České republiky a dovezlo s sebou mnoho zážitků, na které budou všichni zúčastnění dlouho vzpomínat. Celý program začal divadelním představením v českém jazyce s názvem „Námořnická pohádka z Kampy neboli Pirátská.“ Po divadle následovaly písničky s tancem a žáci se zabavili u her, které jim připravila autorská dvojice z Divadélka Romaneto. Celá událost se odehrávala v pirátském duchu, a tak nemohl chybět karneval s povedenými kostýmy ani zakopaný poklad. Během plavby děti plnily češtinářské úkoly a za svou pilnou práci byli všichni členové posádky odměněni výhrou. Rodiče mohli v průběhu divadla i karnevalu zkusit své štěstí v tombole, jejíž výsledky byly vyhlášeny v samém závěru akce společně s předáním cen výhercům. K úspěchu programu přispěl vyhovující prostor schopný pojmout větší množství lidí, který České škole Madrid poskytla Academia Madridance. Za tým České školy Madrid Kristýna Jonová
0

actividades, galerie
V sobotu 1. prosince přišel za dětmi do České školy Madrid Mikuláš! Mikuláš a jeho společníci, anděl s čertem, se přišli podívat, jak se pracuje v České škole Madrid. Každou třídu (nejen dětí, ale i dospělých) navštívili v sobotní hodině v akademiích Iberidiomas a Discovery Language Corner. Mikuláš je pochválil za to, jak jsou šikovní, hodní a jak se zlepšují v češtině a s andělem jim za snahu předali zasloužené balíčky. S čertem jim naopak pohrozili za věci, které by měli zlepšit. A co si budeme povídat, v některých balíčcích se objevilo uhlí a brambory. Žáci jim na oplátku zarecitovali naučené básničky, zazpívali a nedočkavě zkoumali a ochutnali, co dostali. Tentokrát za námi mikulášská družina přijela až z Brna, za což jim vřele děkujeme!   Za tým České školy Madrid Veronika Macíková
0

actividades, galerie
Dokážete si představit být v roli nevidomého člověka? Vyzkoušet si roli osoby se zrakovým postižením, který se nespoléhá na vlastní zrak, ale velmi často na druhou osobu? Děti z České školy Madrid tuto příležitost dostaly při návštěvě tyflologického muzea v Madridu. V sobotu 27. října jsme se s dětmi vypravili na prohlídku tyflologického muzea s cílem poznat zmenšeniny slavných španělských a světových památek. Tentokrát však naši žáci nevyužívali pouze zrak, ale aktivně zapojili své hmatové čití. Důležitým krokem před započetím celé prohlídky bylo poučení o správném provázení nevidomých osob. Plán byl jasný. Hlavně nikoho nezahltit zbytečnými informacemi. Nejdříve se žákům představily všechny památky, aby si vizuální představu spojili s hmatovou představou. Část, na kterou jsme se všichni těšili nejvíce, přišla hned po seznámení s památkami. Přišly na řadu dvojice, šátky a především důvěra mezi partnery. Tato aktivita děti nadchla natolik, že bylo obtížné je zastavit a získat si zpět jejich pozornost. To se nám, zkušeným učitelkám, samozřejmě nakonec podařilo. Jakmile jsme získaly jejich pozornost zpět, rychle jsme je shromáždily a pořídily jedno společné foto. Závěrem byl rozdán pracovní list, abychom si ověřili nově získané vědomosti. Úkolem bylo vyznačit španělské a světové památky ve slepé mapě. A co dál? Představte si, že naše děti umí Braillovo písmo! Posledním úkolem bylo vyluštění slova v Braillově písmě na základě Braillovy abecedy. Výsledek, ten se dozvíte jen od našich žáků. Po vyčerpávajících dvou hodinách nás ještě čekalo překvapení od nadace ONCE, které tímto za něj děkujeme. Kolik dárků, tolik radosti! Lépe bychom oslavit stoleté výročí republiky ani nemohli! Návštěvou tyflologického muzea asociace ONCE jsme se ve vzpomínkách vrátili o sedm let zpět, k počátkům České školy Madrid, kdy díky pánům José Luis Martínez Donoso a Petru Tučkovi mohla ČŠM položit své základy a vyučovat prostorách, které nám tato asociase poskytla. Tímto jim ze srdce děkujeme. Za tým ČŠM Nikola Machalová
0

actividades, galerie
Tuto otázku dostaly děti v České škole Madrid při příležitosti stého výročí republiky. Netradiční oslavení stého výročí s láhví plnou vzkazů zakopanou pod olivovníkem se konalo na české ambasádě v Madridu. Oslavení stého výročí republiky není oslava konající se čistě v rámci českých hranic. My, Češi žijící mimo hranice České republiky, jsme se hrdě přihlásili k české národnosti a také jsme oslavili toto krásné jubileum. Na půdě České školy Madrid započaly přípravy s týdením předstihem. Ve škole zavládla atmosféra připomínající si české kořeny. Zpívala se česká hymna, české písně a kreslily se české vlajky. Mimo tyto aktivity měly děti za úkol nakreslit či napsat vlastní představu o světě za sto let. Dopisy do budoucnosti se svázaly trikolorou a děti je vhodily do skleněné láhve s logem České školy Madrid, aby lidé za sto let věděli, od koho dopisy jsou. O týden později v sobotu 27. října v odpoledních hodinách započala oslava výročí republiky na rezidenci velvyslance České republiky. Na přivítání zazněla česká hymna a poté děti z České školy Madrid zazpívaly píseň Já jsem muzikant s cimbálovým doprovodem. Hlavním důvodem této návštěvy bylo zasazení stromu svobody – olivovníku, pod který naše děti hrdě umístily a zasypaly láhev se vzkazy do budoucnosti. Po zasazení stromu jsme pro děti přichystali program, který obsahoval činnosti jako poznávání stromů a vyrábění odznaků. Velký dík patří neziskové organizaci Ampa del colegio JARAMA za půjčení stroje na výrobu odznaků, které si děti mohly odnést s sebou domů jako vzpomínku na tento výjimečný den. Nejenom pro děti jsme připravili fotokoutek připomínající první republiku, odkud si každý mohl odnést vlastní fotografii. Navzdory deštivému počasí se oslava vydařila a všichni zúčastnění odcházeli s úsměvem na tváři. Závěrem patří velké poděkování Jeho Excelenci panu Jančárkovi za pozvání. Za tým ČŠM Nikola Machalová
0

galerie
Hurá! S úsměvem do školy! Po prázdninách jsme se spolu znovu potkali, přivítali nováčky a s úsměvem se pustili do dalšího školního roku. V sobotu 15. září se děti rozutekly do svých tříd v jazykové škole Iberidiomas a nově i v Discovery Language Corner, kde usedly do školních lavic, aby mohly objevovat rozmanitost a půvab českého jazyka a dozvěděly se něco nového o České republice. Nabití sluníčkem a odpočatí po prázdninách jsme se všichni vrhli do práce a první den nám utekl jako voda! O týden později se ke školákům přidají i předškolní děti a dospělí a budeme v plné síle.
Přejeme všem do nového školního roku, aby se jim dařilo, a ve škole je to bavilo. 
0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 4NO NEW POSTS